Створення геологічних моделей родовищ

Побудова 3-х мірної геологічної моделі родовища

Пошук та ефективний видобуток вуглеводнів потребує створення, періодичного оновлення та аналізу цифрової об’ємної структурно-параметричної моделі родовища вуглеводнів. Центр обробки даних Надра вирішує ці задачі шляхом комплексної інтерпретації даних сейсморозвідки, геофізичних досліджень свердловин, петрофізичних досліджень керну тощо.

Широко застосовується гнучке, інтерактивне моделювання структурної будови родовища, літологічної складової резервуару, подальше наповнення геологічної моделі петрофізичною інформацією.

На базі використання кінематичних та динамічних параметрів 2D/3D сейсморозвідки та свердловинних даних, забезпечується вирішення як традиційних задач, так і поглибленої інтерпретації.

Фаціальне моделювання дає змогу поширити фації у міжсвердловинному просторі. В процесі фаціального моделювання застосовуються алгоритми стохастичного та детерміністичного підходів, використовується пошарове моделювання одночасно з опціями моделювання пластів.

Отримані куби сейсмічних атрибутів допомагають нормалізувати сейсмічні дані амплітуд, що підвищує якість структурної інтерпретації та забезпечують можливість побудови прогнозної кількісної фільтраційно-ємнісної моделі родовища, основу якої складають свердловинні дослідження – лінійні геоакустичні моделі, доповнені даними про пористість, насиченість, глинистість, лінійні запаси колекторів та ін. Для ув’язки сейсмічних атрибутів та властивостей резервуара використовується сучасне математичне забезпечення, в тому числі і технологія нейроних мереж. Використовуються різні опції петрофізичного моделювання, а саме, детерміністичне, стохастичне, або їх комбінація. Моделювання використовується для кожного стратиграфічно відокремленого комплексу відкладів.

Об’ємні моделі фільтраційно-ємнісних властивостей порід уточнюються в процесі дорозвідки та експлуатації родовищ. Дані прогнозування подаються у вигляді розрізів і погоризонтних карт.

Наявність гнучкого механізму керування всім процесом прогнозування дозволяє створити детальні цифрові моделі як для родовищ з простими геологічними умовами так і з складною тектонічною чи стратиграфічною будовою, що є основною для підрахунку запасів вуглеводнів та проектування розробки родовищ.

Для побудови геологічних моделей родовищ та їх моніторингу використовуються сучасні технології та програми провідних компаній світу, зокрема Schlumberger, Paradigm тощо.

Структурна модель родовища з сейсмічним профілем та свердловинними даними

Ув’язка каротажних даних із сейсмічним полем через синтетичні сейсмограми

Об’ємна модель пористості

Підрахунковий план горизонту В-14

Сейсмо-геологічна модель Кобзівської площі

Прогнозні карти пористості, відносної глинистості, піскуватості і лінійних запасів

Фрагмент розрізу моделі прогнозу глинистості по інлайну 115

Фрагмент розрізу моделі прогнозу відносної глинистості по крослайну

Тонкошарувата модель пористості Машівського родовища

Модель прогнозу відносної глинистості. Один з варіантів візуалізації в Petrel