QHSE

NADRA GROUP надає клієнтам послуги найвищого рівня якості, які є безпечними для здоров’я персоналу і населення та навколишнього середовища. Управління якістю, захист навколишнього середовища та безпеку праці ми розглядаємо як абсолютний пріоритет нашої діяльності.

Основним інструментом у цій галузі є впроваджена в компанії система QНSE - управління якістю, технікою безпеки, охороною праці та навколишнього середовища, компоненти якої спираються на міжнародні норми і принципи. Ця система пройшла перевірку в європейських сертифікаційних організаціях.

У сфері управління якістю, захисту навколишнього середовища і безпеки праці компанія має усі необхідні сертифікати відповідності європейським стандартам, основними з яких є такі:

 • система управління якістю ISO 9001:2015;
 • система управління охороною здоров’я та безпеки персоналу OHSAS 18001:2007;
 • система екологічного менеджменту ISO 14001:2004.

Управління якістю

NADRA GROUP керується принципами забезпечення якості у всіх аспектах своїх послуг, щоб надати клієнтам прозорі та надійні рішення на всіх етапах реалізації проектів. Ми орієнтовані на клієнта і забезпечуємо індивідуальний підхід до кожного з них.

Ми здійснюємо комплексний контроль і багаторівневе стратегічне управління всім виробничим процесом, всім парком техніки; моніторинг технічного стану приладів, машин і механізмів, автономного обладнання та інших систем, концентруючи увагу на трьох факторах: забезпеченні високої безпеки виробничих об’єктів, зниженні експлуатаційних витрат і в результаті підвищенні прибутковості.

Переваги для клієнтів впровадження ISO 9001:2008, 9001:2015 в компаніях-виконавцях проектів:

 • залучення всіх співробітників компанії до діяльності з покращення якості;
 • безперервне удосконалення якості продукції (послуг) та процесів;
 • використання наукових підходів у вирішенні завдань;
 • регулярна самооцінка;
 • попередження причин дефектів та невідповідностей;
 • поліпшення якості товарів та послуг для забезпечення більш високого рівня задоволення клієнта;
 • довіра споживачів;
 • формування корпоративної культури стосовно покращення якості.

Охорона здоров'я і промислова безпека

Менеджмент і всі працівники NADRA GROUP поділяють ідею раціонального природокористування. Для практичного втілення цієї ідеї у проектах замовників у Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY розроблена власна більш «жорстка» система HSE менеджменту «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ» ТМ TUTKOVSKY - вичерпний набір регламентів і вимог до охорони здоров’я, техніки безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища, соціальної діяльності.

Ми глибоко переконані, що можемо здійснювати нашу діяльність, виключаючи ймовірність нещасних випадків, не здійснюючи шкідливий вплив на навколишнє середовище. Цю мету ми ставимо перед собою і кожним партнером, якого залучаємо під час виконання проектів клієнтів.

Для досягнення своєї мети ми:

 • удосконалюємо роботу в колективі й висуваємо на перший план ідею безпеки праці й охорони навколишнього середовища;
 • впроваджуємо новітні технології, обладнання та матеріали;
 • визначаємо на етапі проектування (планування)робіт всі потенційні загрози й небезпеку для учасників проектів;
 • систематично підвищуємо кваліфікацію наших співробітників в області захисту навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки праці;
 • оцінюємо рівень небезпеки та професійного ризику для конкретних робочих місць і операцій, в яких беруть участь наші співробітники, представники наших клієнтів і треті особи;
 • проводимо дослідження шкідливих факторів виробничого середовища та вживаємо заходів щодо зменшення впливу цих факторів на здоров'я співробітників;
 • складаємо плани ліквідації наслідків у разі виникнення аварійних ситуацій;
 • зводимо до мінімуму вплив нашої діяльності на природне середовище й загрози, які супроводжують видобуток енергетичних, мінеральних та водних ресурсів, використання інших природних ресурсів;
 • ведемо відкритий діалог з представниками місцевої громадськості, обговорюючи питання уникнення потенційних загроз, пов'язаних із нашою діяльністю;
 • проводимо політику економного й раціонального використання матеріалів та електроенергії.

Специфіка роботи співробітників NADRA GROUP, особливо у тих, хто працює в польових експедиціях, пов'язана з певними ризиками. Тому питання збереження здоров'я і безпеки співробітників є пріоритетними для компанії. Всі співробітники компанії пройшли навчання за необхідними програмами, передбаченими стандартом OHSAS 18001:2007, тому знають, що потрібно робити, аби уникнути травм та інших нещасних випадків. Компанія регулярно здійснюєь спеціальну оцінку умов праці, щоб підтвердити свій відповідальний підхід до здоров'я й безпеки співробітників. Результатом такого підходу є відсутність випадків травмування і нещасних випадків за весь час роботи компанії.

Стандарт OHSAS 18001 сприяє створенню безпечних і здорових умов праці та забезпечує ефективний підхід, що дозволяє NADRA GROUP послідовно ідентифікувати й контролювати ризики для здоров'я та безпеки, знижувати вірогідність нещасних випадків, а також дотримуватися вимог законодавства, які постійно змінюються.

Переваги для клієнтів впровадження OHSAS 18001:2007 у компаніях-виконавцях проектів:

 • зменшення кількості нещасних випадків і професійних захворювань;
 • скорочення періоду простоїв і пов'язаних із ними витрат;
 • більш ефективне управління ризиками для здоров'я та виробничої безпеки;
 • відповідальне ставлення співробітників до охорони праці та забезпечення виробничої безпеки;
 • покращення позитивного іміджу інвестора проекту, лояльності ділових партнерів і розширення кола нових клієнтів.

Захист і збереження навколишнього середовища

NADRA GROUP надає пріоритетне значення охороні навколишнього середовища, має кваліфікований персонал з екологічного управління, який здійснює екологічну оцінку проектів та має позитивний досвід екологічного супроводу крупних, у тому числі міжнародних, проектів. Наші співробітники готові надати клієнтам професійну екологічну підтримку в частині захисту навколишнього середовища під час ініціювання, розробки й реалізації проекту.

Оцінка впливу на навколишнє середовище здійснюється з урахуванням вимог міжнародного і місцевого законодавства, екологічної ємності даної території, стану навколишнього природного середовища в місці, де планується розміщення видобувних та інших виробничих об'єктів, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу шкідливих факторів та об'єктів на довкілля і соціум.

Згідно з екологічною політикою NADRA GROUP, яка отримала право працювати під маркою «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ», компанія бере на себе зобов’язання надавати клієнту всю необхідну інформацію для проведення оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище проектів, які здійснюються нею в його інтересах, приймає участь в організації і проведенні громадських обговорень. При цьому NADRA GROUP керується такими правилами:

 • дотримуватись вимог чинного законодавства та інших нормативно-правових актів країн, на території яких здійснюється виробнича діяльність компанії;
 • мінімізувати негативний вплив виробничої діяльності компанії на навколишнє середовище (атмосферу, водні об’єкти, ґрунт, надра);
 • проводити оцінку екологічних ризиків, здійснювати всі можливі технічні та економічні заходи з їх мінімізації та забезпечити наявність сил і засобів для попередження й ліквідації наслідків аварійних ситуацій, що відповідають рівню ризику;
 • із закінченням робіт повністю усувати збиток, нанесений у процесі виконання робіт, про що повідомляти замовника і громадськість;
 • вимагати від усіх, хто працює від імені компанії, усвідомлення того, що їхні дії можуть вплинути на імідж і бізнес клієнтів та партнерів компанії, і що вони мають працювати з дотриманням впроваджених в компанії стандартів.

Система екологічного менеджменту ISO 14001:2004 як складова основа регламентів і вимог до роботи під маркою «ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ» є частиною системи корпоративного управління і важливим елементом управління, яка забезпечує єдиний підхід до управління охороною навколишнього середовища у всіх компаніях-виконавцях проекту, що позитивно впливає на конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість проекту.

Переваги для клієнтів впровадження ISO 14001:2004 в компаніях-виконавцях проектів:

 • створення основи для системної природоохоронної роботи;
 • підвищення екологічної результативності компаній;
 • збільшення уваги керівництва компаній до питань охорони навколишнього середовища;
 • підвищення обізнаності, формування відповідального ставлення персоналу компанії до охорони навколишнього середовища, дотримання встановлених екологічних вимог;
 • забезпечення ефективного управління діяльністю компанії в межах чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування;
 • підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості проектів завдяки усуненню ризиків, пов’язаних із ліквідацією негативних наслідків втручання у природне середовище та негативним сприйняттям проектів місцевим населенням.